Op dit moment heeft iedereen met het coronavirus te maken. De gestelde maatregelen kunnen invloed hebben op uw ondernemerschap. Wij helpen u graag om zo goed mogelijk door deze periode heen te komen. De overheid heeft verschillende maatregelen en tegemoetkomingen ingesteld voor u als ondernemer. Hieronder kunt u lezen wat er onder andere voor u gedaan wordt.

 

Heeft u hier vragen over of wilt u dat wij voor u hiermee aan de slag gaan bel dan naar ons kantoor op 073-5498840 of mail naar info@sigmansadministratie.nl

Noodloket

Belastingmaatregelen

ZZP'ers

Extra getroffen door het coronavirus

Werknemers

 • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • Werknemer is ziek
 • Werknemer mag niet werken
 • Werknemer wil niet (thuis) werken
 • Een naaste is ziek
 • Werknemer heeft geen kinderopvang

Loondoorbetaling

Noodloket

De tegemoetkoming uit het Noodloket is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen. Ondernemers met zaak in eigen huis zijn uitgesloten. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Naast de tegemoetkoming uit het Noodloket kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld. 

Belastingmaatregelen

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. 

Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van het coronavirus en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunnen wij uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. 

Wij kunnen namens u voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. 

ZZP'ers 

Er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Ook hierbij kunnen wij u helpen.

Extra getroffen door het coronavirus

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van €4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Werknemers

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de WW.
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Wij kunnen namens u de aanvraag indienen bij UWV zodra dit mogelijk is.

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Werknemer is ziek

Bij ziekte van de werknemer zelf, veroorzaakt door het coronavirus of een andere oorzaak, gelden de reguliere regels inclusief loondoorbetalingsverplichting.

Werknemer mag niet werken

Het RIVM heeft geadviseerd om in een aantal gevallen thuis te blijven (al dan niet in quarantaine), bijvoorbeeld bij verkoudheidsklachten, koorts, of indien er een relatie bestaat met een corona patiënt. De werknemer hoeft in dat geval niet ziek te zijn, maar wordt hiermee wel gelijk gesteld waardoor het loon wordt doorbetaald aan de werknemer.

Werknemer wil niet (thuis) werken

Het RIVM adviseert om indien mogelijk thuis te werken. Voor de mensen waarvoor dat mogelijk is, adviseren wij u dan ook de werknemers thuis te laten werken. Eventueel kan daarbij gedacht worden aan ruimere werktijden, bijvoorbeeld tussen 6.00 uur en 23.00 uur. Voor sommige beroepen is thuiswerken in het geheel niet mogelijk. In die gevallen adviseren wij de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Als de werknemer aangeeft niet te willen werken, zult u eerst zijn beweegredenen daarvoor dienen aan te horen. Mogelijk zijn er werknemers die niet op het werk willen verschijnen uit vrees voor besmetting. Uiteraard is het belangrijk om als werkgever te proberen om de angst weg te nemen, bijvoorbeeld door een toelichting te geven op de reeds getroffen (voorzorgs)maatregelen. Stel de werknemer gerust, en zoek in gesprek met elkaar naar een passende oplossing. Lukt dit niet, dan heeft dit voor de werknemer mogelijk tot gevolg dat er geen loon volgt over de periode van afwezigheid. Neem in dat geval contact met ons op.

Een naaste is ziek

Als niet de werknemer zelf, maar een naaste (bijvoorbeeld een kind of ander gezinslid) ziek is waarvoor de werknemer de zorg op zich neemt, dan kent de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) de volgende opties:

 • Calamiteitenverlof, gedurende de calamiteit onder doorbetaling van 100% van het loon
 • Kortdurend zorgverlof, twee weken onder doorbetaling van 70% van het loon
 • Langdurend zorgverlof, zes weken zonder loondoorbetaling

Werknemer heeft geen kinderopvang

Nu de scholen en kinderopvang in beginsel gesloten zijn als gevolg van het coronavirus, kan dit ertoe leiden dat een werknemer niet kan werken om op die manier de zorgtaak voor zijn kind(eren) op zich te kunnen nemen. Er kan dan aanspraak zijn op calamiteitenverlof.

Calamiteitenverlof

In de Wet Arbeid en Zorg is opgenomen dat een werknemer recht heeft op calamiteitenverlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens:

 • Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen;
 • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • Een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden;
 • De uitoefening van het actief kiesrecht.

Bij verlof voor zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt onder andere gedacht aan onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen. Hiervan kan sprake zijn op het moment dat een werkende ouder geen vervangende opvang heeft voor zijn kind, nu wegens de corona-maatregelen de opvang en de scholen zijn gesloten.

Het calamiteitenverlof is van korte duur en is nadrukkelijk bedoeld als eerste noodoplossing. Dit kan variëren van enkele uren tot maximaal een aantal dagen. Gedurende de opname van het calamiteitenverlof dient gezocht te worden naar een andere oplossing. In de wet is geen maximum aantal uren calamiteitenverlof of kort verzuimverlof per jaar opgenomen.

Een werknemer die aanspraak wil maken op calamiteitenverlof, dient zo snel mogelijk na het intreden van de noodsituatie contact op te nemen met zijn werkgever. De werknemer dient hierbij de oorzaak en de vermoedelijke duur van het verlof kenbaar te maken.

Langere noodzaak tot opname verlof

Indien de noodsituatie aanblijft en de werknemer geen andere passende oplossing kan vinden, dan dient de werknemer in overleg te treden met de werkgever. In de situatie dat de scholen en de kinderopvang enkele weken zijn gesloten, is het calamiteitenverlof nooit dekkend. Dit verlof is slechts voor maximaal enkele dagen op te nemen.

In beginsel is de opvang voor de kinderen een omstandigheid die in de risicosfeer van de werknemer ligt. Indien de werknemer geen andere oplossingen heeft kunnen vinden voor de opvang van de kinderen, dan kan de werknemer in overleg met werkgever bijvoorbeeld vakantiedagen, onbetaald verlof of ouderschapsverlof opnemen.

Mogelijke alternatieven

Als werkgever kan worden bezien in hoeverre het mogelijk is om werknemers (tijdelijk) andere flexibele oplossingen te bieden, om meer ruimte te creëren om werk en privé met elkaar te kunnen combineren. Een aantal voorbeelden in dit kader zijn:

 • Het faciliteren van thuiswerken;
 • Het verruimen van de bandbreedte van de arbeidstijden, bijvoorbeeld tussen 06.00 en 23.00 uur;
 • Het loslaten van de vast overeengekomen werkdagen en/of werktijden.

Loondoorbetaling

Vast contract: 100% uitbetalen

(onbepaalde tijd en bepaalde tijd)

 

Plus- en minuren
Werkgever kan werknemer vragen opgebouwde plusuren op te nemen voor de uren die de komende tijd niet gewerkt worden. Indien er geen of niet genoeg plusuren zijn worden er minuren opgebouwd die op een later moment ingehaald moet worden.

Contract loopt af

Heeft de werknemer een contract voor bepaalde tijd en loopt dit binnenkort af dan mogen de minuren die ontstaan zijn door het coronavirus niet verrekend worden op de eindafrekening.

Vakantiedagen opnemen
Werkgever kan werknemer ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband in de horeca). De werknemer moet zelf de beslissing nemen in hoeverre zij samen met zijn werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen. Heeft werknemer echter meer vakantiedagen dan waar hij jaarlijks volgens de cao recht op heeft, bijvoorbeeld omdat hij nog uren over heeft van 2019, dan kan de werkgever die extra uren wel als vakantieuren aanwijzen.

 

Nul-urencontract: gemiddelde afgelopen 3mnd uitbetalen

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang
Voor werknemers met een nul-urencontract is er nog wel het zogeheten rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Wie in de eerste 6 maanden van het contract gedurende 3 maanden regelmatig opgeroepen wordt door zijn werkgever, kan recht hebben op een vast aantal uren per week.
De werknemer kan niet zomaar ontslagen worden. Het dienstverband eindigt niet door hem niet meer op te roepen. Hiervoor gelden de normale ontslagregels.

 

Er is een uitzondering op de doorbetalingsplicht. Als werk maar af en toe voorkomt en geen vaste omvang heeft, dan mag een werkgever langer dan 6 maanden afwijken van de doorbetalingsplicht.

Tegemoetkoming loonkosten voor werkgevers

 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.